شرح تصویر

نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 1
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 1
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 2
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 2
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 3
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 3
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 4
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 4
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 5
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 5
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 6
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 6
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 7
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 7
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 8
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 8
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 9
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 9
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 10
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 10
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 11
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 11
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 12
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 12
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 13
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 13
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 14
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 14
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 15
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 15
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 16
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 16
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 17
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 17
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 18
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 18
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 19
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 19
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 20
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 20
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 21
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 21
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 22
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 22
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 23
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 23
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 24
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 24
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 25
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 25
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 26
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 26
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 27
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 27
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 28
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 28
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 29
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 29
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 30
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 30
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 31
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 31
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 32
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 32
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 33
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 33
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 34
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 34
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 35
نشست خبری اعضای شورای شهرستان ری - 98.05.16 - 35