شرح تصویر

مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 1
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 1
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 2
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 2
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 3
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 3
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 4
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 4
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 5
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 5
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 6
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 6
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 7
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 7
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 8
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 8
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 9
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 9
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 10
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 10
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 11
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 11
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 12
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 12
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 13
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 13
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 14
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 14
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 15
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 15
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 16
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 16
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 17
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 17
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 18
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 18
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 19
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 19
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 20
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 20
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 21
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 21
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 22
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 22
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 23
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 23
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 24
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 24
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 25
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 25
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 26
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 26
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 27
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 27
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 28
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 28
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 29
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 29
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 30
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 30
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 31
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 31
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 32
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 32
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 33
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 33
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 34
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 34
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 35
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 35
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 36
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 36
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 37
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 37
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 38
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 38
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 39
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 39
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 40
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 40
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 41
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 41
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 42
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 42
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 43
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 43
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 44
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 44
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 45
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 45
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 46
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 46
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 47
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 47
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 48
مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه شورا با حضور اعضا - 98.05.14 - 48