شرح تصویر

هم اندیشی کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با خانه موسیقی ایران - 98.04.19 - 01
هم اندیشی کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با خانه موسیقی ایران - 98.04.19 - 01
هم اندیشی کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با خانه موسیقی ایران - 98.04.19 - 02
هم اندیشی کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با خانه موسیقی ایران - 98.04.19 - 02
هم اندیشی کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با خانه موسیقی ایران - 98.04.19 - 03
هم اندیشی کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با خانه موسیقی ایران - 98.04.19 - 03
هم اندیشی کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با خانه موسیقی ایران - 98.04.19 - 04
هم اندیشی کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با خانه موسیقی ایران - 98.04.19 - 04
هم اندیشی کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با خانه موسیقی ایران - 98.04.19 - 05
هم اندیشی کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با خانه موسیقی ایران - 98.04.19 - 05
هم اندیشی کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با خانه موسیقی ایران - 98.04.19 - 06
هم اندیشی کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با خانه موسیقی ایران - 98.04.19 - 06
هم اندیشی کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با خانه موسیقی ایران - 98.04.19 - 07
هم اندیشی کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با خانه موسیقی ایران - 98.04.19 - 07
هم اندیشی کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با خانه موسیقی ایران - 98.04.19 - 08
هم اندیشی کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با خانه موسیقی ایران - 98.04.19 - 08
هم اندیشی کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با خانه موسیقی ایران - 98.04.19 - 09
هم اندیشی کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با خانه موسیقی ایران - 98.04.19 - 09
هم اندیشی کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با خانه موسیقی ایران - 98.04.19 - 10
هم اندیشی کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با خانه موسیقی ایران - 98.04.19 - 10
هم اندیشی کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با خانه موسیقی ایران - 98.04.19 - 11
هم اندیشی کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با خانه موسیقی ایران - 98.04.19 - 11
هم اندیشی کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با خانه موسیقی ایران - 98.04.19 - 12
هم اندیشی کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با خانه موسیقی ایران - 98.04.19 - 12
هم اندیشی کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با خانه موسیقی ایران - 98.04.19 - 13
هم اندیشی کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با خانه موسیقی ایران - 98.04.19 - 13
هم اندیشی کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با خانه موسیقی ایران - 98.04.19 - 14
هم اندیشی کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با خانه موسیقی ایران - 98.04.19 - 14
هم اندیشی کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با خانه موسیقی ایران - 98.04.19 - 15
هم اندیشی کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با خانه موسیقی ایران - 98.04.19 - 15
هم اندیشی کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با خانه موسیقی ایران - 98.04.19 - 16
هم اندیشی کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با خانه موسیقی ایران - 98.04.19 - 16
هم اندیشی کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با خانه موسیقی ایران - 98.04.19 - 17
هم اندیشی کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با خانه موسیقی ایران - 98.04.19 - 17
هم اندیشی کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با خانه موسیقی ایران - 98.04.19 - 18
هم اندیشی کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با خانه موسیقی ایران - 98.04.19 - 18
هم اندیشی کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با خانه موسیقی ایران - 98.04.19 - 19
هم اندیشی کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با خانه موسیقی ایران - 98.04.19 - 19
هم اندیشی کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با خانه موسیقی ایران - 98.04.19 - 20
هم اندیشی کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با خانه موسیقی ایران - 98.04.19 - 20