شرح تصویر

کمیته نمای مناطق 22 گانه شهرداری تهران - 98.04.19 - 01
کمیته نمای مناطق 22 گانه شهرداری تهران - 98.04.19 - 01
کمیته نمای مناطق 22 گانه شهرداری تهران - 98.04.19 - 02
کمیته نمای مناطق 22 گانه شهرداری تهران - 98.04.19 - 02
کمیته نمای مناطق 22 گانه شهرداری تهران - 98.04.19 - 03
کمیته نمای مناطق 22 گانه شهرداری تهران - 98.04.19 - 03
کمیته نمای مناطق 22 گانه شهرداری تهران - 98.04.19 - 04
کمیته نمای مناطق 22 گانه شهرداری تهران - 98.04.19 - 04
کمیته نمای مناطق 22 گانه شهرداری تهران - 98.04.19 - 05
کمیته نمای مناطق 22 گانه شهرداری تهران - 98.04.19 - 05
کمیته نمای مناطق 22 گانه شهرداری تهران - 98.04.19 - 06
کمیته نمای مناطق 22 گانه شهرداری تهران - 98.04.19 - 06
کمیته نمای مناطق 22 گانه شهرداری تهران - 98.04.19 - 07
کمیته نمای مناطق 22 گانه شهرداری تهران - 98.04.19 - 07
کمیته نمای مناطق 22 گانه شهرداری تهران - 98.04.19 - 08
کمیته نمای مناطق 22 گانه شهرداری تهران - 98.04.19 - 08
کمیته نمای مناطق 22 گانه شهرداری تهران - 98.04.19 - 09
کمیته نمای مناطق 22 گانه شهرداری تهران - 98.04.19 - 09