شرح تصویر

نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 01
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 01
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 02
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 02
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 03
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 03
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 04
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 04
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 05
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 05
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 06
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 06
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 07
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 07
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 08
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 08
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 09
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 09
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 10
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 10
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 11
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 11
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 12
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 12
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 13
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 13
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 14
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 14
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 15
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 15
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 16
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 16
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 17
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 17
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 18
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 18
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 19
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 19
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 20
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 20
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 21
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 21
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 22
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 22
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 23
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 23
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 24
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 24
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 25
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 25
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 26
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 26
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 27
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 27
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 28
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 28
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 29
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 29
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 30
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 30
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 31
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 31
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 32
نشست جمعی از معماران با علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری - 97.11.18 - 32