شرح تصویر

دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 01
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 01
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 02
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 02
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 03
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 03
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 04
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 04
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 05
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 05
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 06
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 06
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 07
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 07
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 08
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 08
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 09
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 09
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 10
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 10
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 11
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 11
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 12
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 12
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 13
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 13
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 14
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 14
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 15
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 15
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 16
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 16
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 17
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 17
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 18
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 18
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 19
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 19
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 20
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 20
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 21
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 21
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 22
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 22
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 23
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 23
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 24
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 24
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 25
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 25
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 26
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 26
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 27
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 27
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 28
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 28
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 29
دیدار شهربانو امانی با بانوان شورایار محلات 6 منطقه - 97.11.17 - 29