شرح تصویر

یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 01
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 01
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 02
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 02
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 03
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 03
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 04
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 04
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 05
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 05
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 06
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 06
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 07
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 07
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 08
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 08
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 09
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 09
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 10
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 10
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 11
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 11
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 12
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 12
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 13
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 13
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 14
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 14
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 15
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 15
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 16
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 16
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 17
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 17
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 18
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 18
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 19
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 19
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 20
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 20
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 21
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 21
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 22
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 22
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 23
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 23
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 24
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 24
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 25
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 25
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 26
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 26
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 27
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 27
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 28
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 28
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 29
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 29
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 30
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 30
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 31
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 31
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 32
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 32
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 33
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 33
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 34
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 34
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 35
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 35
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 36
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 36
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 37
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 37
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 38
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 38
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 39
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 39
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 40
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 40
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 41
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 41
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 42
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 42
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 43
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 43
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 44
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 44
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 45
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 45
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 46
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 46
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 47
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 47
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 48
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 48
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 49
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 49
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 50
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 50
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 51
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 51
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 52
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 52
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 53
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 53
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 54
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 54
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 55
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.11.16 - 55