شرح تصویر

یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (عصر) - 97.11.14 - 01
یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (عصر) - 97.11.14 - 01
یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (عصر) - 97.11.14 - 02
یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (عصر) - 97.11.14 - 02
یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (عصر) - 97.11.14 - 03
یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (عصر) - 97.11.14 - 03
یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (عصر) - 97.11.14 - 04
یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (عصر) - 97.11.14 - 04
یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (عصر) - 97.11.14 - 05
یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (عصر) - 97.11.14 - 05
یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (عصر) - 97.11.14 - 06
یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (عصر) - 97.11.14 - 06
یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (عصر) - 97.11.14 - 07
یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (عصر) - 97.11.14 - 07
یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (عصر) - 97.11.14 - 08
یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (عصر) - 97.11.14 - 08
یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (عصر) - 97.11.14 - 09
یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (عصر) - 97.11.14 - 09
یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (عصر) - 97.11.14 - 10
یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (عصر) - 97.11.14 - 10
یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (عصر) - 97.11.14 - 11
یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (عصر) - 97.11.14 - 11
یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (عصر) - 97.11.14 - 12
یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (عصر) - 97.11.14 - 12
یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (عصر) - 97.11.14 - 13
یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (عصر) - 97.11.14 - 13
یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (عصر) - 97.11.14 - 14
یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (عصر) - 97.11.14 - 14
یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (عصر) - 97.11.14 - 15
یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (عصر) - 97.11.14 - 15
یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (عصر) - 97.11.14 - 16
یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (عصر) - 97.11.14 - 16
یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (عصر) - 97.11.14 - 17
یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (عصر) - 97.11.14 - 17
یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (عصر) - 97.11.14 - 18
یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (عصر) - 97.11.14 - 18
یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (عصر) - 97.11.14 - 19
یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (عصر) - 97.11.14 - 19
یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (عصر) - 97.11.14 - 20
یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (عصر) - 97.11.14 - 20