شرح تصویر

نشست هم اندیشی اعضای شورا با سرپرست بانک شهر - 97.11.14 - 01
نشست هم اندیشی اعضای شورا با سرپرست بانک شهر - 97.11.14 - 01
نشست هم اندیشی اعضای شورا با سرپرست بانک شهر - 97.11.14 - 02
نشست هم اندیشی اعضای شورا با سرپرست بانک شهر - 97.11.14 - 02
نشست هم اندیشی اعضای شورا با سرپرست بانک شهر - 97.11.14 - 03
نشست هم اندیشی اعضای شورا با سرپرست بانک شهر - 97.11.14 - 03
نشست هم اندیشی اعضای شورا با سرپرست بانک شهر - 97.11.14 - 04
نشست هم اندیشی اعضای شورا با سرپرست بانک شهر - 97.11.14 - 04
نشست هم اندیشی اعضای شورا با سرپرست بانک شهر - 97.11.14 - 05
نشست هم اندیشی اعضای شورا با سرپرست بانک شهر - 97.11.14 - 05
نشست هم اندیشی اعضای شورا با سرپرست بانک شهر - 97.11.14 - 06
نشست هم اندیشی اعضای شورا با سرپرست بانک شهر - 97.11.14 - 06
نشست هم اندیشی اعضای شورا با سرپرست بانک شهر - 97.11.14 - 07
نشست هم اندیشی اعضای شورا با سرپرست بانک شهر - 97.11.14 - 07
نشست هم اندیشی اعضای شورا با سرپرست بانک شهر - 97.11.14 - 08
نشست هم اندیشی اعضای شورا با سرپرست بانک شهر - 97.11.14 - 08
نشست هم اندیشی اعضای شورا با سرپرست بانک شهر - 97.11.14 - 09
نشست هم اندیشی اعضای شورا با سرپرست بانک شهر - 97.11.14 - 09
نشست هم اندیشی اعضای شورا با سرپرست بانک شهر - 97.11.14 - 10
نشست هم اندیشی اعضای شورا با سرپرست بانک شهر - 97.11.14 - 10
نشست هم اندیشی اعضای شورا با سرپرست بانک شهر - 97.11.14 - 11
نشست هم اندیشی اعضای شورا با سرپرست بانک شهر - 97.11.14 - 11
نشست هم اندیشی اعضای شورا با سرپرست بانک شهر - 97.11.14 - 12
نشست هم اندیشی اعضای شورا با سرپرست بانک شهر - 97.11.14 - 12
نشست هم اندیشی اعضای شورا با سرپرست بانک شهر - 97.11.14 - 13
نشست هم اندیشی اعضای شورا با سرپرست بانک شهر - 97.11.14 - 13
نشست هم اندیشی اعضای شورا با سرپرست بانک شهر - 97.11.14 - 14
نشست هم اندیشی اعضای شورا با سرپرست بانک شهر - 97.11.14 - 14