شرح تصویر

0دستورجلسه121.pdf
(قــانون کامل مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387).pdf
1@- بند 16 ذیل ماده 80 قانون تشکــیلات ، قانون شوراها.pdf
2@- تبصره یــکم ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده .pdf
3@-اصلاح عوارض طرح ترافیک در سال 97- مصوبه 2418 .pdf
4@-جوابیه هیأت تطبیق به عوارض طرح ترافیک - مصوبه 2422 .pdf
5@- الحاق 3 نبصره به ماده چهارم عوارض طرح ترافیک - مصوبه 2481 .pdf
3 عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری دیـف..pdf
3@- مصوبه2001 ارزش بهینه ناشی از طرح تفصیلی .pdf
4 نحوه اخذ عوارض پارکینگ و نحوه هزینه آن دیـف..pdf
1-مصوبه 2151 عوارض عدم امکان تأمین پارکینگ - ..pdf
2-رأی 283 دیوان عدالت اداری ..pdf
5 تعرفه مجوز افزایش شروع و اتمام عملیات ساختمانی دیـف..pdf
1-مصوبه 2158 - اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه کاره ..pdf
2-مصوبه 438 - اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه کاره ..pdf
6 تعیین نرخ ورودیه و حق توقف پارکینگ های عمومی شهر تهران و...دیـف..pdf
7- اساسنامه نمونه سازمان های وابسته به شهرداری تهران ردیف .pdf
8- اصلاحیه مصوبه تعیین حق بهره برداری غرف به تفکیک نوع کاربری ... .pdf