شرح تصویر

0دستورجلسه120.pdf
2 تعیین عوارض تردد شبانه وسایل نقلیه باری ... ردیـف..pdf
3-ابرگزاری مجمع عمومی عادی شرکت واحد به منظور تفویض بخشی از اختیارات به شهردار تهران ردیف.pdf
4 تعیین عوارض تردد شبانه وسایل نقلیه باری ... ردیـف...pdf
(قــانون شهرداری ها).pdf
1@- بند 16 ذیل ماده 80 قانون تشکــیلات ، قانون شوراها.pdf
2@- تبصره یــکم ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده .pdf
3@- مصوبه 39جلسه شورای ترافیک تهران مورخ 11-10-95 .pdf
4@- مــاده 13سی و نهمین جلسه شورای ترافیک تهران .pdf
5@- ماده 74 قانون شهرداری ها .pdf
2@-ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی.pdf
3@-اصلاح عوارض طرح ترافیک در سال 97- مصوبه 2418 .pdf
4@-جوابیه هیأت تطبیق به عوارض طرح ترافیک - مصوبه 2422 .pdf
5@- الحاق 3 نبصره به ماده چهارم عوارض طرح ترافیک - مصوبه 2481 .pdf
6@-ماده 3 تبصره 2 آئین نامه اجرایی ماده 7 قانون هوای پاک .pdf
6- اساسنامه نمونه سازمان های وابسته به شهرداری تهران ردیف .pdf
1@-ماده 84 قانون شهرداری ها .pdf
2@-رای هیأت مرکزی حل اختلاف .pdf
3-مصوبه 1477 - سال 89..pdf
4-مصوبه 1491 ( جوابیه هیأت تطبیق ) - سال 89..pdf
7- اصلاحیه مصوبه تعیین حق بهره برداری غرف به تفکیک نوع کاربری ... .pdf
1- مرکز پژوهش ها -آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده واحده نحوه واگذاری سازمان میادین میوه و تره بار.pdf
8 انتخاب یک نفر نماینده موضوع بند 7ذیل ماده 2 مصوبه تشکیل کمیته سیاست گذاری اماکن دارای قدمت تاریخی ردیف..pdf
9 انتخاب یک نفر نماینده تشکل های غیر دولتی در زمینه مسائل سالمندی ... ردیف..pdf
10 - نماینده موضوع بند هشتم ماده دوم مصوبه شهر دوستدار سالمند .pdf
14 معرفی 2 نفر افراد مطلع در مجمع عمومی شرکت راه اهن (مترو) ردیف..pdf