شرح تصویر

0دستورجلسه119.pdf
1 تعیین نرخ عوارض تردد در محدوده های مرکزی شهر تهران در سال 98ردیـف..pdf (قــانون کامل مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387).pdf
1@- بند 16 ذیل ماده 80 قانون تشکــیلات ، قانون شوراها.pdf
2@- تبصره یــکم ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده .pdf
4@-جوابیه هیأت تطبیق به عوارض طرح ترافیک - مصوبه 2422 .pdf
5@- الحاق 3 نبصره به ماده چهارم عوارض طرح ترافیک - مصوبه 2481 .pdf
2 تعیین عوارض تردد شبانه وسایل نقلیه باری ... ردیـف..pdf
(قــانون شهرداری ها).pdf
1@- بند 16 ذیل ماده 80 قانون تشکــیلات ، قانون شوراها.pdf
2@- تبصره یــکم ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده .pdf
3@- مصوبه 39جلسه شورای ترافیک تهران مورخ 11-10-95 .pdf
4@- مــاده 13سی و نهمین جلسه شورای ترافیک تهران .pdf
5@- ماده 74 قانون شهرداری ها .pdf 3 تعیین عوارض محلی فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در شهر تهران ردیـف..pdf
5@- ماده 74 قانون شهرداری ها .pdf
2@- بند 16 ذیل ماده 80 قانون تشکــیلات ، قانون شوراها.pdf
4 ااصلاحیه تبصره 3مصوبه ایجاد وحدت رویه (اخذ عوارض تأمین پارکینگ های های تعهدی ردیف..pdf

دستور 5

 

3-مصوبه 914 سال 86..pdf
2-مصوبه 898 - سال 86..pdf
1-مصوبه 549 - سال 83..pdf
4-مصوبه 1081 - سال 87..pdf
5-مصوبه 1260 - سال 88..pdf
6-مصوبه 1721- سال 91..pdf
7-مصوبه 1885- سال 93..pdf
8-مصوبه 2101- سال 94..pdf
9-مصوبه 2275- سال 95..pdf
10-مصوبه 2293- سال 98..pdf
13-دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1681-الی 1735..pdf
12-رای دیوان عدالت اداری به مصوبه 898 سال 1386..pdf
14- ماده 80 بند 26 قانون تشکــیلات ، قانون شوراها.pdf
15- ماده 7 و 8 قانون مدیریت پسماند .pdf
16- ماده 23 کنفوانسیون وین 1961 .pdf
17(-کامل ( قانون مدیریت پسماند .pdf
18- مصوبه هیات وزیران شماره 28510رت 51024 هـ .pdf
6 اصلاحیه مصوبه ساماندهی ابزارهای تبلیغات صنفی در شهر تهران ردیـف..pdf
2@- بند 16 و 25 ذیل ماده 80 قانون تشکــیلات ، قانون شوراها.pdf
3-مصـوبه 1844- سال 92..pdf
4-مصـوبه 1907- سال 93..pdf
5-دادنامه 923الــی 927 و 105 دیوان عدالت اداری .pdf
7- اصلاحیه مصوبه تعیین حق بهره برداری غرف به تفکیک نوع کاربری ... .pdf
1- مرکز پژوهش ها -آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده واحده نحوه واگذاری سازمان میادین میوه و تره بار.pdf
8 انتخاب یک نفر نماینده موضوع بند 7ذیل ماده 2 مصوبه تشکیل کمیته سیاست گذاری اماکن دارای قدمت تاریخی ردیف..pdf
9 انتخاب یک نفر نماینده تشکل های غیر دولتی در زمینه مسائل سالمندی ... ردیف..pdf
10 نماینده موضوع بند هشتم ماده دوم مصوبه شهر دوستدار سالمند .pdf