شرح تصویر

بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 01
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 01
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 02
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 02
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 03
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 03
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 04
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 04
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 05
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 05
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 06
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 06
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 07
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 07
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 08
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 08
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 09
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 09
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 10
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 10
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 11
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 11
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 12
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 12
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 13
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 13
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 14
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 14
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 15
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 15
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 16
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 16
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 17
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 17
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 18
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 18
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 19
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 19
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 20
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 20
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 21
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 21
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 22
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 22
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 23
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 23
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 24
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 24
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 25
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 25
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 26
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 26
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 27
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 27
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 28
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 28
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 29
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 29
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 30
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 30
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 31
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 31
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 32
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 32
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 33
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 33
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 34
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 34
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 35
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 35
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 36
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 36
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 37
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 37
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 38
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 38
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 39
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 39
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 40
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 40
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 41
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 41
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 42
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 42
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 43
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 43
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 44
بازدید محمد سالاری از پروژه های عمرانی منطقه 15 شهرداری تهران - 97.10.19 - 44