شرح تصویر

دیدار افشین حبیب زاده با رئیس سازمان نظام مهندسی - 97.10.18 - 01
دیدار افشین حبیب زاده با رئیس سازمان نظام مهندسی - 97.10.18 - 01
دیدار افشین حبیب زاده با رئیس سازمان نظام مهندسی - 97.10.18 - 02
دیدار افشین حبیب زاده با رئیس سازمان نظام مهندسی - 97.10.18 - 02
دیدار افشین حبیب زاده با رئیس سازمان نظام مهندسی - 97.10.18 - 03
دیدار افشین حبیب زاده با رئیس سازمان نظام مهندسی - 97.10.18 - 03
دیدار افشین حبیب زاده با رئیس سازمان نظام مهندسی - 97.10.18 - 04
دیدار افشین حبیب زاده با رئیس سازمان نظام مهندسی - 97.10.18 - 04
دیدار افشین حبیب زاده با رئیس سازمان نظام مهندسی - 97.10.18 - 05
دیدار افشین حبیب زاده با رئیس سازمان نظام مهندسی - 97.10.18 - 05
دیدار افشین حبیب زاده با رئیس سازمان نظام مهندسی - 97.10.18 - 06
دیدار افشین حبیب زاده با رئیس سازمان نظام مهندسی - 97.10.18 - 06
دیدار افشین حبیب زاده با رئیس سازمان نظام مهندسی - 97.10.18 - 07
دیدار افشین حبیب زاده با رئیس سازمان نظام مهندسی - 97.10.18 - 07
دیدار افشین حبیب زاده با رئیس سازمان نظام مهندسی - 97.10.18 - 08
دیدار افشین حبیب زاده با رئیس سازمان نظام مهندسی - 97.10.18 - 08