شرح تصویر

کمیسیون نام گذاری شورای اسلامی شهر تهران - 97.10.18 - 01
کمیسیون نام گذاری شورای اسلامی شهر تهران - 97.10.18 - 01
کمیسیون نام گذاری شورای اسلامی شهر تهران - 97.10.18 - 02
کمیسیون نام گذاری شورای اسلامی شهر تهران - 97.10.18 - 02
کمیسیون نام گذاری شورای اسلامی شهر تهران - 97.10.18 - 03
کمیسیون نام گذاری شورای اسلامی شهر تهران - 97.10.18 - 03
کمیسیون نام گذاری شورای اسلامی شهر تهران - 97.10.18 - 04
کمیسیون نام گذاری شورای اسلامی شهر تهران - 97.10.18 - 04
کمیسیون نام گذاری شورای اسلامی شهر تهران - 97.10.18 - 05
کمیسیون نام گذاری شورای اسلامی شهر تهران - 97.10.18 - 05
کمیسیون نام گذاری شورای اسلامی شهر تهران - 97.10.18 - 06
کمیسیون نام گذاری شورای اسلامی شهر تهران - 97.10.18 - 06
کمیسیون نام گذاری شورای اسلامی شهر تهران - 97.10.18 - 07
کمیسیون نام گذاری شورای اسلامی شهر تهران - 97.10.18 - 07
کمیسیون نام گذاری شورای اسلامی شهر تهران - 97.10.18 - 08
کمیسیون نام گذاری شورای اسلامی شهر تهران - 97.10.18 - 08
کمیسیون نام گذاری شورای اسلامی شهر تهران - 97.10.18 - 09
کمیسیون نام گذاری شورای اسلامی شهر تهران - 97.10.18 - 09
کمیسیون نام گذاری شورای اسلامی شهر تهران - 97.10.18 - 10
کمیسیون نام گذاری شورای اسلامی شهر تهران - 97.10.18 - 10