شرح تصویر

کمیته مشارکت های مردمی شورای اسلامی شهر تهران - 97.10.18 - 01
کمیته مشارکت های مردمی شورای اسلامی شهر تهران - 97.10.18 - 01
کمیته مشارکت های مردمی شورای اسلامی شهر تهران - 97.10.18 - 02
کمیته مشارکت های مردمی شورای اسلامی شهر تهران - 97.10.18 - 02
کمیته مشارکت های مردمی شورای اسلامی شهر تهران - 97.10.18 - 03
کمیته مشارکت های مردمی شورای اسلامی شهر تهران - 97.10.18 - 03
کمیته مشارکت های مردمی شورای اسلامی شهر تهران - 97.10.18 - 04
کمیته مشارکت های مردمی شورای اسلامی شهر تهران - 97.10.18 - 04
کمیته مشارکت های مردمی شورای اسلامی شهر تهران - 97.10.18 - 05
کمیته مشارکت های مردمی شورای اسلامی شهر تهران - 97.10.18 - 05
کمیته مشارکت های مردمی شورای اسلامی شهر تهران - 97.10.18 - 06
کمیته مشارکت های مردمی شورای اسلامی شهر تهران - 97.10.18 - 06
کمیته مشارکت های مردمی شورای اسلامی شهر تهران - 97.10.18 - 07
کمیته مشارکت های مردمی شورای اسلامی شهر تهران - 97.10.18 - 07
کمیته مشارکت های مردمی شورای اسلامی شهر تهران - 97.10.18 - 08
کمیته مشارکت های مردمی شورای اسلامی شهر تهران - 97.10.18 - 08