شرح تصویر

0دستورجلسه109.pdf

ضمائم

1-بند الف تبصره بیستم مصوبه بودجه سال 97.pdf
2- بند د تبصره پنجم بودجه سال 97 کل کشـــــور.pdf
4- الزام شهرداری به ادغام و کاهش حوزه ها ی معاونت شهرداری .pdf
4- جوابیه هیأت تطبیق به مصوبه بودجه 97 شهرداری .pdf
5- انتخاب کارشناسان متخصص در کمیسیون های ماده صد .ردیف .pdf
6- انتخاب نمایندگان شورا جهت عضویت در هیأت های حل اختلاف مالیاتی ردیف.pdf
1- رزومه کاری سید کاظم حسینی .pdf
2- رزومه کاری اسماعیل شایگان .pdf
3- رزومه کاری حسین ترکمان .pdf
4- رزومه کاری سارا زمانی .pdf
5- رزومه کاری آذین کیانی .pdf
6- رزومه کاری جعفر رحمان زاده .pdf
7- رزومه کاری حبیبه باغیانی .pdf
8- رزومه کاری الهام مظاهری .pdf
9- رزومه کاری شاهرخ عطایی.pdf
10- رزومه کاری عقیل سلطانی .pdf
11- رزومه زهرا کتابچی .pdf
12- رزومه کاری نصراله تاجیک .pdf
13- روزمه کاری حجت اله مرادی .pdf
14-رروزمه کاری اسمعیل تبادار.pdf
7 طرح جامع آب خام فضای سبز شهر تهران ردیف ..pdf
8 تعرفه پایه هزینه جابجایی درختان در شهر تهران ردیف ..pdf
9 ساماندهی و یکپارچه سازی مراکز امداد و نجات در شهر تهران ردیف ..pdf
10 مطالعات ساماندهی و بهسازی خیابان کارگر ردیف ..pdf
16 نامگذاری ( صورتجلسه 19 )ردیف.pdf