شرح تصویر

0دستورجلسه108.pdf
2 دستورالعمل اجرایی بند الف تبصره 26 بودجه سال 97 شهرداری ردیف ..pdf
بند الف تبصره 26 بودجه سال 97 شهرداری .pdf
3 لایحه شناسنامه تک باغات و اراضی مشجرردیف ..pdf
2309 ساماندهی، صیانت و حفاظت از باغات.pdf
2431@لغو مصوبه501 موسوم به مصوبه برج باغها.pdf
آئین نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز - شورای انقلاب .pdf
پيوست مطالعاتي لايحه شناسنامه تک باغات.pdf
مصوبه 1882 بند ت ماده 21 برنامه پنج ساله دوم .pdf
جوابیه اعتراض هیأت تطبیق به بودجه 97.pdf
شیوه نامه اجرایی کمیته تخصیص اعتبار در شهرداری ها.pdf 6- الزام شهرداری به ادغام و کاهش حوزه ها ی معاونت شهرداری .pdf
7- انتخاب کارشناسان جهت عضویت در کمیسیون های ماده صد ردیف .pdf
بند ب تبصره پنجم مصوبه کمیسیون ماده صد.pdf
رزومه دکتر دریاباری.pdf
مصوبه 7 کارشناس متخصص انتخاب شده در کمیسیون ماده صد.pdf
مصوبه 1103 مورخ 22-4-87.pdf
مصوبه 1187-مورخ 4-10-87.pdf
8- انتخاب 3 نفر بعنوان نمایندگان شورا جهت عضویت در هیأت های حل اختلاف مالیاتی ردیف.pdf
رزومه آقای حسین ترکمان.pdf رزومه آقای سید کاظم حسینی .pdf رزومه خانم آذین کیانی .pdf رزومه خانم حبیبیه باغیانی.pdf رزومه خانم زهرا کتابچی.pdf روزمه آقای اسماعیل شایگان .pdf روزمه آقای حجت اله مرادی .pdf روزمه آقای شاهرخ اعطایی.pdf روزمه آقای عقیل سلطانی.pdf روزمه خانم الهام مظاهری.pdf روزمه خانم سارا زمانی .pdf
9 طرح جامع آب خام فضای سبز شهر تهران ردیف ..pdf
10 تعرفه پایه هزینه جابجایی درختان در شهر تهران ردیف ..pdf