شرح تصویر

0دستورجلسه107.pdf
پیوستها

 

بند الف تبصره 20 بودجه سال 1397 شهرداری .pdf
بند د تبصره پنجم قانون بودجه سال 1397 کل کشور.pdf
جوابیه اعتراض هیأت تطبیق .pdf
3- سیاست های اجرایی لایحه بودجه سال 98 شهرداری تهران ردیف .pdf
4- الزام شهرداری افزایش انتصاب جوانان در پست های مدیریتی ... ردیف .pdf
5- معرفی 3 نفر خبره جهت عضویت در شورای فنی شهرداری ... ردیف .pdf
7 لایحه شناسنامه تک باغات و اراضی مشجرردیف ..pdf
2309 ساماندهی، صیانت و حفاظت از باغات.pdf
2431@لغو مصوبه501 موسوم به مصوبه برج باغها.pdf
اصلاح ماده 7 -شورای عالی استانها.pdf
آئین نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز - شورای انقلاب .pdf
مصوبه 1882 بند ت ماده 21 برنامه پنج ساله دوم .pdf
13- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه ردیف ..pdf
اساسنامه شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه .pdf
بند ت ماده 16 و ماده 26 اساسنامه شرکت واحد.pdf
رزومه خانم دکتر مقیمی.pdf
روزمه فضل الله اسلامی .pdf
ماده 144 مستخرج قانون تجارت.pdf
14 انتخاب نماینده شورا جهت عضویت در کمیسیون بدوی کفالت نظام وظیفه ردیف.pdf
15- الزام شهرداری به ادغام و کاهش حوزه ها ی معاونت شهرداری .pdf
آئین نامه استخدامی شهرداری -مواد 4-90.pdf
بخشنامه کامل ضوابط تدوین ساختار تشکیلاتی.pdf
بند6بخشنامه ضوابط تدوین ساختار تشکیلاتی.pdf
بند8 بودجه سال 1397 شهرداری .pdf
بند8 بودجه سال 1397 شهرداری تهران .pdf
بند8 صورتجلسه شورای اداری شهرداری تهران.pdf
ساختار سازمانی ستاد یگان حفاظت شهرداری تهران.pdf
سازمان اداری و استخدامی -حذف پست های قائم مقامی .pdf
صورتجلسه کامل شورای اداری شهرداری تهران .pdf
قانون همطرازشهردار با وزیر- بندج - تبصره 2- ماده 1.pdf
کامل - آئین نامه استخدامی شهرداری تهران .pdf
ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری.pdf
متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری - 7768_2017-3-8-12-49-47.pdf