شرح تصویر

0اصلاحیه دستورجلسه106.pdf

پیوستها

1- معرفی مدیر کل امورمالی واموال شهردار بعنوان ذیحساب 2 ردیف ..pdf
2- اعتراض هیأت تطبیق به به مصوبه عوارض و نرخ بهای خدمات ردیف .pdf
3- طرح سیاست های اجرایی و الزامات تدوین بودجه 98 شهرداری ردیف .pdf
4- الزام شهرداری به ایجاد سامانه اطلاعاتی فضای سبز شهر تهران ردیف ..pdf
5- چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند ردیف .pdf
مصوبه549 سال 1383.pdf
مرکز پژوهشها - آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند.pdf
مرکز پژوهشها- ماده 8 مدیریت پسماند.pdf
قانون تشکیلات -ماده 80 -بند26.pdf
6- الزام شهرداری به تدوین سند تعیین فعالیت های مجاز به استقرار در پهنه کار ... ردیف.pdf
7- اساسنامه نمونه سازمان های وابسته به شهرداری تهران ردیف .pdf
مصوبه 1491 جوابیه اعتراض هیأت تطبیق .pdf
مصوبه 1477.pdf
ماده 84 قانون شهرداریها.pdf
رأی هیأت مرکزی حل اختلاف رسیدگی به شکایت شوراها.pdf
13 لایحه شناسنامه تک باغات و اراضی مشجرردیف ..pdf
2309 ساماندهی، صیانت و حفاظت از باغات.pdf
2431@لغو مصوبه501 موسوم به مصوبه برج باغها.pdf
اصلاح ماده 7 -شورای عالی استانها.pdf
پيوست مطالعاتي لايحه شناسنامه تک باغات.pdf
مصوبه 1882 بند ت ماده 21 برنامه پنج ساله دوم .pdf