شرح تصویر

بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 01
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 01
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 02
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 02
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 03
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 03
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 04
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 04
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 05
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 05
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 06
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 06
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 07
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 07
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 08
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 08
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 09
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 09
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 10
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 10
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 11
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 11
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 12
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 12
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 13
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 13
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 14
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 14
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 15
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 15
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 16
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 16
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 17
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 17
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 18
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 18
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 19
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 19
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 20
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 20
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 21
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 21
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 22
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 22
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 23
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 23
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 24
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 24
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 25
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 25
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 26
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 26
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 27
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 27
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 28
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 28
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 29
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 29
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 30
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 30
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 31
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 31
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 32
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 32
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 33
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 33
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 34
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 34
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 35
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 35
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 36
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 36
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 37
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 37
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 38
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 38
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 39
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 39
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 40
بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی برج طغرل - 97.09.15 - 40