شرح تصویر

0دستورجلسه105.pdf

پیوستها

1- اصلاحیه مصوبه اصلاحیه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضای سبز ردیف ..pdf
2- الزام شهرداری به ایجاد سامانه اطلاعاتی فضای سبز شهر تهران ردیف ..pdf
8- لایحه شناسنامه تک باغات و اراضی مشجرردیف ..pdf
2309 ساماندهی، صیانت و حفاظت از باغات.pdf
2431@لغو مصوبه501 موسوم به مصوبه برج باغها.pdf
اصلاح ماده 7 -شورای عالی استانها.pdf
آئین نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز - شورای انقلاب .pdf
پيوست مطالعاتي لايحه شناسنامه تک باغات.pdf
مصوبه 1882 بند ت ماده 21 برنامه پنج ساله دوم .pdf
14- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه ردیف ..pdf
اساسنامه شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه .pdf
بند ت ماده 16 و ماده 26 اساسنامه شرکت واحد.pdf
رزومه خانم دکتر مقیمی.pdf
ماده 144 مستخرج قانون تجارت.pdf
15 انتخاب یک نفر از نمایندگان شورا جهت عضویت در کمیسیون بدوی کفالت نظام وظیفه ردیف.pdf
آئین نامه استخدامی شهرداری -مواد 4-90.pdf
بخشنامه کامل ضوابط تدوین ساختار تشکیلاتی.pdf
بند6بخشنامه ضوابط تدوین ساختار تشکیلاتی.pdf
بند8 بودجه سال 1397 شهرداری .pdf
بند8 بودجه سال 1397 شهرداری تهران .pdf
ساختار سازمانی ستاد یگان حفاظت شهرداری تهران.pdf
سازمان اداری و استخدامی -حذف پست های قائم مقامی .pdf
صورتجلسه کامل شورای اداری شهرداری تهران .pdf
قانون همطرازشهردار با وزیر- بندج - تبصره 2- ماده 1.pdf
کامل - آئین نامه استخدامی شهرداری تهران .pdf
ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری.pdf
متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری - 7768_2017-3-8-12-49-47.pdf
مصوبه سازمان دهی سازمان ها و شرکت ها - 1188-1239-1367.pdf