شرح تصویر

0دستورجلسه101.pdf
1- تعیین بهای بازدید از باغ پرندگان ردیف .pdf
2- معرفی مدیر کل امورمالی واموال شهردار بعنوان ذیحساب 2 ردیف .pdf
3- گزارش حساب های درآمد و هزینه شهرداری در شهریور ماه و 6 ماهه اول سال 97 ردیف .pdf
0نامه معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری .pdf
خلاصه درآمدها و منابع نقدی و غیرنقدی شش ماه و شهریور 97.pdf
خلاصه عملکرد شش ماه و شهریور 97 به تفکیک نقد و غیرنقد.pdf
گزارش خزانه دار شورا -شهریورو6ماه سال 97.pdf
وصولی حریم شهریور 97.pdf
4- تکلیف شهرداری به ارائه جدول بهای خدمات در قالب لوایح سنواتی ردیف .pdf
بند16ماده 80 و ماده 85 قانون شوراها .pdf
بند26 ماده 80 قانون شوراها.pdf
ماده 23 آئین نامه مالی شهرداریها.pdf
5- اصلاحیه مصوبه اصلاحیه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضای سبز ردیف ..pdf
11- آیین نامه نحوه واگذاری دفاتر خدمات الکترونیک ردیف .pdf
12- ردیف شناسنامه تک باغات و اراضی مشجر.pdf
2309 ساماندهی، صیانت و حفاظت از باغات.pdf
2431@لغو مصوبه501 موسوم به مصوبه برج باغها.pdf
اصلاح ماده 7 -شورای عالی استانها.pdf
پيوست مطالعاتي لايحه شناسنامه تک باغات.pdf
بند ت ماده ماده 21 برنامه پنج ساله دوم شهرداری .pdf