شرح تصویر

0دستورجلسه100.pdf

پیوستها

3- اساسنامه نمونه سازمان های وابسته به شهرداری تهران ردیف .pdf
رأی هیأت مرکزی حل اختلاف رسیدگی به شکایت شوراها.pdf
ماده 84 قانون شهرداریها.pdf
مصوبه 1477.pdf
مصوبه 1491 جوابیه اعتراض هیأت تطبیق .pdf
4 نامگذاری ( صورتجلسه 15 )ردیف.pdf
4-1 نامگذاری ( صورتجلسه( 16 )ردیف.pdf
4-2 نامگذاری ( صورتجلسه( 17 )ردیف.pdf
4-3 نامگذاری ( صورتجلسه( 18)ردیف.pdf

5- اعطای مجوز به شهرداری جهت تسویه جرائم آراء ماده صد ردیف .pdf
6- تعیین بهای بازدید از باغ پرندگان ردیف .pdf
7- اصلاحیه مصوبه اصلاحیه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضای سبز ردیف ..pdf
13- آیین نامه نحوه واگذاری دفاتر خدمات الکترونیک ردیف .pdf
14- ردیف شناسنامه تک باغات و اراضی مشجر.pdf
2309 ساماندهی، صیانت و حفاظت از باغات.pdf
2431@لغو مصوبه501 موسوم به مصوبه برج باغها.pdf
آئین نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز - شورای انقلاب .pdf
اصلاح ماده 7 -شورای عالی استانها.pdf
بند ت ماده ماده 21 برنامه پنج ساله دوم شهرداری .pdf
پيوست مطالعاتي لايحه شناسنامه تک باغات.pdf