شرح تصویر

نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 01
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 01
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 02
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 02
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 03
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 03
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 04
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 04
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 05
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 05
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 06
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 06
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 07
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 07
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 08
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 08
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 09
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 09
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 10
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 10
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 11
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 11
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 12
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 12
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 13
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 13
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 14
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 14
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 15
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 15
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 16
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 16
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 17
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 17
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 18
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 18
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 19
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 19
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 20
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 20
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 21
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 21
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 22
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 22
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 23
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 23
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 24
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 24
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 25
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 25
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 26
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 26
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 27
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 27
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 28
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 28
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 29
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 29
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 30
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 30
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 31
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 31
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 32
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 32
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 33
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 33
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 34
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 34
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 35
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 35
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 36
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 36
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 37
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 37
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 38
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 38
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 39
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 39
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 40
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 40
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 41
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 41
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 42
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 42
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 43
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 43
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 44
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 44
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 45
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 45
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 46
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 46
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 47
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 47
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 48
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 48
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 49
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 49
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 50
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 50
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 51
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 51
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 52
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 52
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 53
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 53
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 54
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 54
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 55
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 55
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 56
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 56
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 57
نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.15 - 57