شرح تصویر

نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 04
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 04
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 05
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 05
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 06
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 06
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 07
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 07
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 08
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 08
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 09
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 09
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 10
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 10
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 11
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 11
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 12
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 12
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 13
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 13
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 14
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 14
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 15
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 15
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 16
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 16
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 17
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 17
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 18
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 18
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 19
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 19
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 20
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 20
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 21
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 21
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 22
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 22
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 23
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 23
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 24
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 24
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 25
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 25
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 26
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 26
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 27
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 27
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 28
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 28
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 29
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 29
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 30
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 30
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 31
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 31
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 32
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 32
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 33
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 33
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 34
نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 97.08.13 - 34