شرح تصویر1- اعتراض هیأت تطبیق به مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران .pdf
2- الزام شهرداری به ادغام و کاهش حوزه ها ی معاونت شهرداری از 9 سطح به حداکر 6 سطح سازمانی .pdf

مستندات دستور 2

آئین نامه استخدامی شهرداری -مواد 4-90.pdf
بخشنامه کامل ضوابط تدوین ساختار تشکیلاتی.pdf
بند6بخشنامه ضوابط تدوین ساختار تشکیلاتی.pdf
بند8 بودجه سال 1397 شهرداری .pdf
بند8 صورتجلسه شورای اداری شهرداری تهران.pdf
ساختار سازمانی ستاد یگان حفاظت شهرداری تهران.pdf
سازمان اداری و استخدامی -حذف پست های قائم مقامی .pdf
صورتجلسه کامل شورای اداری شهرداری تهران .pdf
قانون همطرازشهردار با وزیر- بندج - تبصره 2- ماده 1.pdf
کامل - آئین نامه استخدامی شهرداری تهران .pdf
ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری.pdf
متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری - 7768_2017-3-8-12-49-47.pdfA<
3- انتخاب 10 نفر از اعضای شورا جهت عضویت در کمیسیون ماتده 100.pdf
4- دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیر نقد.pdf ,br/> 5 نامگذاری ( صورتجلسه 15 )ردیف.pdf
5-1 نامگذاری ( صورتجلسه( 16 )ردیف.pdf
5-2 نامگذاری ( صورتجلسه( 17 )ردیف.pdf
5-3 نامگذاری ( صورتجلسه( 18)ردیف.pdf
6- اعطای مجوز به شهرداری جهت تسویه جرائم آراء ماده صد ردیف .pdf
7- تعیین بهای بازدید از باغ پرندگان ردیف .pdf
8- اصلاحیه مصوبه اصلاحیه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضای سبز ردیف ..pdf
14- آیین نامه نحوه واگذاری دفاتر خدمات الکترونیک ردیف .pdf
15- ردیف شناسنامه تک باغات و اراضی مشجر.pdf