شرح تصویر

0اصلاحیه دستورجلسه96.pdf

ضمائم

1- اصلاح مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی .pdf
2- اعتراض هیأت تطبیق به مصوبه الحاق سه تبصره به ماده چهارم تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه .pdf
3- دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیر نقد.pdf

دستور 3

1958@دستورالعمل تبصره10 بودجه 93.pdf
دستورالعمل خزانه داری در شهرداری ها - آئیین نامه مالی شهرداریها.pdf
نامه 10567.pdf
4 نامگذاری ( صورتجلسه 15 )ردیف.pdf
4-1 نامگذاری ( صورتجلسه( 16 )ردیف.pdf
4-2 نامگذاری ( صورتجلسه( 17 )ردیف.pdf
4-3 نامگذاری ( صورتجلسه( 18)ردیف.pdf
5- اعطای مجوز به شهرداری جهت تسویه جرائم آراء ماده صد ردیف .pdf
6- تعیین بهای بازدید از باغ پرندگان ردیف .pdf
13- آیین نامه نحوه واگذاری دفاتر خدمات الکترونیک ردیف .pdf
7- اصلاحیه مصوبه اصلاحیه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضای سبز ردیف ..pdf
13- آیین نامه نحوه واگذاری دفاتر خدمات الکترونیک ردیف .pdf
14- ردیف شناسنامه تک باغات و اراضی مشجر.pdf
1882@برنامه پنجساله دوم شهرداری تهران.pdf
1911@جوابیه اعتراض به مصوبه 1882 - برنامه 5 ساله دوم.pdf
2309 ساماندهی، صیانت و حفاظت از باغات.pdf
2431@لغو مصوبه501 موسوم به مصوبه برج باغها.pdf
اصلاح ماده 7 -شورای عالی استانها.pdf
آئین نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز - شورای انقلاب .pdf
بند ت ماده ماده 21 برنامه پنج ساله دوم شهرداری .pdf
پيوست مطالعاتي لايحه شناسنامه تک باغات.pdf