شرح تصویر

0دستورجلسه95.pdf

ضمایم

2- الزام شهرداری به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی ردیف ..pdf
3- اصلاح مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی .pdf
4- دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیر نقد.pdf
5 نامگذاری ( صورتجلسه 15 )ردیف.pdf
5-1 نامگذاری ( صورتجلسه( 16 )ردیف.pdf
5-2 نامگذاری ( صورتجلسه( 17 )ردیف.pdf
5-3 نامگذاری ( صورتجلسه( 18)ردیف.pdf
6- اعطای مجوز به شهرداری جهت تسویه جرائم آراء ماده صد ردیف .pdf
7- تعیین بهای بازدید از باغ پرندگان ردیف .pdf
8- اصلاحیه مصوبه اصلاحیه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضای سبز ردیف ..pdf
14- آیین نامه نحوه واگذاری دفاتر خدمات الکترونیک ردیف .pdf

ضمائم دستور 4

1958@دستورالعمل تبصره10 بودجه 93.pdf
دستورالعمل خزانه داری در شهرداری ها - آئیین نامه مالی شهرداریها.pdf

ضمائم دستور 15

1882@برنامه پنجساله دوم شهرداری تهران.pdf
1911@جوابیه اعتراض به مصوبه 1882 - برنامه 5 ساله دوم.pdf
2309 ساماندهی، صیانت و حفاظت از باغات.pdf
2431@لغو مصوبه501 موسوم به مصوبه برج باغها.pdf
اصلاح ماده 7 -شورای عالی استانها.pdf
آئین نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز - شورای انقلاب .pdf