مجتبی شاکری

عضو و رئیس کمیسیون نامگذاری 

مجتبی شاکری متولد 1337 تحصیلات کارشناسی حقوق قضایی کارشناسی پژوهشکده جامعه شناسی کارشناس ارشد اطلاعات استراتژیک سوابق اجرایی مشاور بنیاد جانبازان استان تهران مدیریت دفتر هنر و ادبیات ایثار بنیاد جانبازان
ادامه مطلب

بسته خبری
یادداشت ها
اخبار
اطلاع رسانی