آقای محمود میر لوحی

عضو شورا

رزومه

یادداشت ها
اخبار
عدالت توزیعی در  ارائه تسهیلات ورزشی رعایت گردد.
در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر
عدالت توزیعی در ارائه تسهیلات ورزشی رعایت گردد.
1396/10/9