محمد سالاری

عضو و رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی

محمد سالاری متولد 1347 تحصیلات لیسانس بیولوژی کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ، دانشجوی دکترای شهرسازی

 سوابق اجرایی : مدیرمسوول روزنامه اسرار قائم مقام دبیرکل حزب همبستگی ایران اسلامی
ادامه مطلب

اطلاع رسانی