آقای احمد مسجد جامعی

عضو شورا

رزومه

یادداشت ها
اخبار
از تحقق درآمد تا تحقق برنامه/ افزایش درآمدها در شهر احساس نمی‌شود
مسجدجامعی با اشاره به تحقق 91 درصدی درآمدهای شهرداری مطرح کرد:8-162
از تحقق درآمد تا تحقق برنامه/ افزایش درآمدها در شهر احساس نمی‌شود
1398/6/10
اطلاع رسانی