ستاد سمن های شهر تهران

شورا در رسانه
یادداشت ها
اخبار
الهه راستگو: به سبک سمبلیک و نمادین نمی توان مشکلات اقشار جامعه را رفع کرد / نامتعارف بگیران قادر به درک طبقات پایین دست جامعه نیستند
رییس کمیته مشارکتهای مردمی شورای اسلامی شهر تهران رفع مشکلات اقشار جامعه را نیازمند قانو نگذاری و تدوین برنامه ی اصولی دانست و تاکید کرد: نمی توان با نامگذاری روزها و هفته ها به سبک سمبلیک و نمادین مشکلات اقشار جامعه را رفع کرد.
الهه راستگو: به سبک سمبلیک و نمادین نمی توان مشکلات اقشار جامعه را رفع کرد / نامتعارف بگیران قادر به درک طبقات...
1395/7/17
الهه راستگو: به سبک سمبلیک و نمادین نمی توان مشکلات اقشار جامعه را رفع کرد / نامتعارف بگیران قادر به درک طبقات پایین دست جامعه نیستند
رییس کمیته مشارکتهای مردمی شورای اسلامی شهر تهران رفع مشکلات اقشار جامعه را نیازمند قانو نگذاری و تدوین برنامه ی اصولی دانست و تاکید کرد: نمی توان با نامگذاری روزها و هفته ها به سبک سمبلیک و نمادین مشکلات اقشار جامعه را رفع کرد.
الهه راستگو: به سبک سمبلیک و نمادین نمی توان مشکلات اقشار جامعه را رفع کرد / نامتعارف بگیران قادر به درک طبقات...
1395/7/17
اطلاع رسانی