یادداشت ها
اخبار
محلات تهران صاحب ردیف مستقل بودجه شوند
رییس ستاد هماهنگی شورایاری ها خواستار شد:
محلات تهران صاحب ردیف مستقل بودجه شوند
1394/11/6
افزودن باغ 12 هزار متری نوری به سرانه فضای سبز منطقه
دبیر دبیران شورایاری منطقه سه خواستار شد
افزودن باغ 12 هزار متری نوری به سرانه فضای سبز منطقه
1394/10/29
پیش بینی بودجه برای تجهیز و احداث سرای محلات منطقه 19
در نشست مشترک شهردار، معاونان شهری و دبیران شورایاری منطقه مطرح شد:
پیش بینی بودجه برای تجهیز و احداث سرای محلات منطقه 19
1394/10/5
اطلاع رسانی