اعضاء کمیسیون
  • ریاست : آقای محمد جواد حق شناس
  • آقای حسن خلیل آبادی
  • خانم الهام فخاری
  • آقای احمد مسجد جامعی
  • آقای حجت نظری
یادداشت
انتظار شورا از شهردار منتخب اجرای اولویت های مشخص شده است/ سرپرست انتخاب نخواهیم کرد 1397/8/23
رقیب به دنبال بی‌ثبات نشان دادن شورا 1397/8/23
ماجراي پيامك‌هاي تهديدآميز به اعضاي شورا
گفت و گوی آرمان با سید محمود میرلوحی:
ماجراي پيامك‌هاي تهديدآميز به اعضاي شورا
1397/8/23

کمیته ها