اعضاء کمیسیون
  • ریاست : آقای محمد جواد حق شناس
  • آقای حسن خلیل آبادی
  • خانم الهام فخاری
  • آقای احمد مسجد جامعی
  • آقای حجت نظری
یادداشت
هوشمند سازی و شفافیت تنها راه نجات کشور و شهرها است/ برخی در برابر هوشمند سازی شهرها مقاومت می کنند
سالاری در کنگره بین المللی شهر هوشمند:
هوشمند سازی و شفافیت تنها راه نجات کشور و شه...
1397/5/24
هوشمند سازی و شفافیت تنها راه نجات کشور و شهرها است/ برخی در برابر هوشمند سازی شهرها مقاومت می کنند
سالاری در کنگره بین المللی شهر هوشمند:
هوشمند سازی و شفافیت تنها راه نجات کشور و شه...
1397/5/24

کمیته ها