اعضاء کمیسیون
  • ریاست : آقای محمد جواد حق شناس
  • آقای حسن خلیل آبادی
  • خانم الهام فخاری
  • آقای احمد مسجد جامعی
  • آقای حجت نظری
یادداشت
مشکلات ساکنان حریم با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط قابل‌حل  است
رسولی؛ رئیس شورای شهرستان تهران:
مشکلات ساکنان حریم با هماهنگی دستگاه‌های مرت...
1397/9/21
 

مشکلات ساکنان حریم با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط قابل‌ حل  است/ هر ساخت و سازی در حریم به معنای تخلف نیست/ عکس
رسولی در شورای شهرستان تهران بیان داشت:
مشکلات ساکنان حریم با هماهنگی دستگاه‌ها...
1397/9/21

کمیته ها