اعضاء کمیسیون
  • ریاست :خانم زهرا صدر اعظم نوری
  • خانم ناهید خدا کرمی
  • آقای آرش حسینی میلانی
یادداشت ها
پزشکی رسالت است نه شغل
به مناسبت روز پزشک:
پزشکی رسالت است نه شغل
1394/6/1
اطلاع رسانی

کمیته ها