اعضاء کمیسیون
  • ریاست : آقای سید ابراهیم امینی
  • یک نماینده از هر 5 کمیسیون

کمیته ها