اعضاء کمیسیون
  • ریاست : آقای سید ابراهیم امینی
  • یک نماینده از هر 5 کمیسیون
یادداشت ها
اخبار
نبود دیوان محاسبات در مدیریت شهری مسبب انحراف از بودجه
نایب رییس شورا در دومین روز برگزاری کنگره ملی حقوق ایران:
نبود دیوان محاسبات در مدیریت شهری مسبب انحراف از بودجه
1396/8/4
اعضای کمیسیون های شش گانه شورا انتخاب شدند
در دومین جلسه دوره پنجم شورا:5-2
اعضای کمیسیون های شش گانه شورا انتخاب شدند
1396/6/5
جلسه بررسی گزارش اجرای بند های 4-3 و 5-16 طرح تفصیلی مصوب شهرداری تهران
در کمیته نظارت کمیسیون نظارت و حقوقی برگزار شد:
جلسه بررسی گزارش اجرای بند های 4-3 و 5-16 طرح تفصیلی مصوب شهرداری تهران
1395/6/28

کمیته ها