شورا در رسانه
1395/6/24
  ورود شورای شهر به موضوع ریزش های مترو/ بحران های زیر زمینی در شهر بی دفاع 
اخبار
موافقت شورا با افزایش هزار میلیارد تومان برای توسعه خط 6 مترو
در جریان اصلاح برخی تبصره های بودجه 95 صورت گرفت:14-321
موافقت شورا با افزایش هزار میلیارد تومان برای توسعه خط 6 مترو
1395/10/28
انضباط و ارتقاء رفتار ترافیکی از نتایج هوشمند سازی شهر است
معاون حمل ونقل وترافیک شهرداری تهران در شورا اظهار داشت: 10-321
انضباط و ارتقاء رفتار ترافیکی از نتایج هوشمند سازی شهر است
1395/10/28
از معضلات بافت فرسوده تا افزایش بودجه های مناطق جنوبی
بررسی معضلات منطقه 10 با گزارش شورایاری منطقه:7-321
از معضلات بافت فرسوده تا افزایش بودجه های مناطق جنوبی
1395/10/28