شورا در رسانه
1395/6/24
  ورود شورای شهر به موضوع ریزش های مترو/ بحران های زیر زمینی در شهر بی دفاع