اخبار
تاکید بر حفظ باغات دستگاه های دولتی
مسجدجامعی پیشنهاد داد: 9-77
تاکید بر حفظ باغات دستگاه های دولتی
1397/4/31
حفظ باغ‌های تحت مالکیت بنیاد مستضعفان در قالب کارگروه مشترک شورای شهر،شهرداری و بنیاد
رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای اسلامی شهر تهران: 4-77
حفظ باغ‌های تحت مالکیت بنیاد مستضعفان در قالب کارگروه مشترک شورای شهر،شهرداری و بنیاد
1397/4/31