اخبار
تحقق 3 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت گام بعدي ما خواهد بود/ سهم جابجايي مسافران با مترو و اتوبوس بايد به 50 درصد برسد
سيد محمود ميرلوحي با اشاره به تحقق 700 ميلياد تومان اوراق مشاركت مترو بيان داشت؛
تحقق 3 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت گام بعدي ما خواهد بود/ سهم جابجايي مسافران با مترو و اتوبوس بايد به 50 درصد برسد
1397/9/22


آرزوی بانوی نقاشی ایران محقق شد
با پی گیری اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا:
آرزوی بانوی نقاشی ایران محقق شد
1397/9/22


مرتضی الویری برای دومین بار به عنوان رئیس شورای عالی استانها انتخاب شد
در انتخابات دومین سال هیات رئیسه شورای عالی استانها:
مرتضی الویری برای دومین بار به عنوان رئیس شورای عالی استانها انتخاب شد
1397/9/22
ضرورت تدوین شاخص‌های سنجش‌گر فساد
در پنجاه‌ویکمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند مطرح شد:
ضرورت تدوین شاخص‌های سنجش‌گر فساد
1397/9/21
یادداشت ها

اطلاع رسانی