نمایندگی در شورای اسلامی شهرستان ری

نمایندگی در شورای اسلامی شهرستان ری

 

نمايندگان شوراي اسلامي شهر تهران جهت عضويت در شوراي اسلامي شهرستان ري 


 الف‌ـ فلسفه تشكيل

ماده دهم (10) مكرر (الحاقي 1382/7/6) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و الحاقات بعدي آن اشعار مي‌دارد: " شوراي شهرستان از نمايندگان شوراهاي شهرها و بخش‌هاي واقع در محدوده آن شهرستان كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأي اكثريت نسبي هر يك از شوراهاي مزبور انتخاب و معرفي شده‌اند، تشكيل مي‌گردد. هم‌چنين تبصره يكم ذيل ماده فوق‌الذكر اشعار مي‌دارد: شوراي شهرستان از شوراي هر بخش يك نفر و از شوراي هر يك از شهرها تا پانصد هزار نفر جمعيت يك نفر و بيش از پانصد هزار نفر جمعيت دو نفر و در شهر تهران سه نفر عضويت خواهند داشت.

هم‌چنين تبصره دوم ذيل ماده فوق‌الذكر اشعار مي‌دارد: تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر مي‌باشد چنانچه تعداد شهرها و بخش‌هاي يك شهرستان كمتر از پنج باشد كسري تعداد اعضاي شوراي شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعيت هر بخش يا شهر، از شوراي بخش يا شهر مربوط تأمين مي‌شود در هر صورت هر بخش يا شهر نبايد بيش از دو نفر نماينده در شوراي شهرستان داشته باشد. هم‌چنين ماده يكم (1)  آئين‌نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهرستان، استان و شوراي عالي استان‌ها، مصوب هيأت وزيران به تاريخ 1381/4/30 مقرر مي‌دارد: شوراهاي اسلامي بخش‌ها و شهرهاي واقع در محدوده هر شهرستان پس از دعوت فرماندار تشكيل جلسه داده و يك نفر را از ميان اعضاي خود با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء براي عضويت در شوراي اسلامي شهرستان انتخاب و با تنظيم صورتجلسه حداكثر ظرف مدت 10 روز به فرماندار معرفي مي‌نمايد. با عنايت به اين كه تصويب‌نامه هيأت وزيران در سال 1381 تصريحاً يك نفر را به عنوان نماينده از سوي شوراهاي اسلامي بخش‌ها و شهرهاي واقع در محدوده هر شهرستان معين نموده است و قانون اصلاحي شوراها تصويبي در تاريخ 1382/7/6، خصوصاً‌ و تصريحاً در مورد شوراي اسلامي شهر تهران سه نفر را جهت تصدي نمايندگي در شوراي اسلامي شهرستان تهران معين نموده است. با توجه به مفاد قانون صدرالذكر، شوراي اسلامي شهر تهران سه نفر نماينده در شوراي شهرستان "ري" خواهد داشت.

ب‌ـ وظايف

شوراي اسلامي شهرستان " ري " بر اساس ماده هفتاد و هشتم (78) اصلاحي قانون شوراها وظايف ذيل را بر عهده دارد.

1-     ارائه پيشنهادات لازم در زمينه توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و عمراني شهرستان به دستگاه‌هاي اجراي ذيربط و كميته برنامه‌ريزي شهرستان و شوراي استان.

2-     نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي شهرستان.

3-     تصويب، اصلاح، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي شهرستان.

4-     هماهنگي و رسيدگي به مسائل و حل و فصل مشكلات في‌مابين شوراهاي شهر و بخش، در مواردي كه قابل پي‌گيري قضايي نيست.

5-     نظارت بر عملكرد و فعاليت‌هاي شوراهاي بخش و شهر .

ج ـ مدت عضويت 

بر اساس تبصره سوم ذيل ماده دهم (10) مكرر قانون شوراها، شوراي شهرستان حداكثر يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي شهرها و بخش‌هاي واقع در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار تشكيل مي‌شود و مدت عضويت در شوراي شهرستان تا پايان مدت دوره نمايندگي اعضا مي‌باشد .

د ـ چگونگي انتخاب نمايندگان شوراي اسلامي شهرستان  "ري"

از ميان اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران و با ورقه و به صورت مخفي انتخاب و با صورتجلسه مربوط به فرمانداري معرفي مي‌شوند.

هـ ـ سابقه و عملكرد

1-     در دوره اول شوراي اسلامي شهر تهران، نماينده‌اي جهت عضويت در شوراي اسلامي شهرستان "ري" از سوي شوراي اسلامي شهر تهران تعيين و معرفي نشد.

2-     در دوره دوم شوراي اسلامي شهر تهران بر اساس درخواست فرماندار محترم وقت شهرستان "ري "آقاي دكتر عباس شيباني به عنوان نماينده شوراي اسلامي شهر تهران جهت عضويت در شوراي اسلامي شهرستان "ري" در هشتمين جلسه رسمي ـ علني عادي به تاريخ 1382/3/27 انتخاب و طي ابلاغيه به شماره 160/339/1163 به تاريخ 1382/3/27 معرفي شدند.