کمیسیون نامگذاری(فرعی)

کمیسیون نامگذاری(فرعی)

به منظور نامگذاري و تغيير نام شهرك‌ها، خيابآن ها، كوي‌ها، ‌ميادين، بازارها، سراي‌ها، گذرگاه ها،‌ پرديس‌ها، بوستان ها، كوچه‌ها، بن‌بست‌ها و اماكن عمومي در داخل حوزه شهري تهران كميسيون فرعي به نام كميسيون نامگذاري و تغيير نام معابر و اماكن عمومي شهر تهران در كميسيون فرهنگي، اجتماعي و زيست‌شهري شوراي اسلامي شهر تهران با حضور سه نفر از اعضاي كميسيون فرهنگي، اجتماعي و زيست‌شهري و رئيس روابط عمومي و امور بين‌الملل شوراي اسلامي شهر تهران و مديركل روابط عمومي و بين‌الملل شوراي اسلامي شهر تهران و مديركل روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري  تهران و يك نفر نماينده منتخب از سوي فرهنگستان زبان و ادب فارسي تشكيل مي‌شود.

دبيرخانه اين كميسيون در اداره كل روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري تهران و مديركل روابط عمومي و امور  بين‌الملل  شهرداري تهران به عنوان دبير كميسيون مزبور تعيين مي‌شود.

جلسات كميسيون به ضرورت هر 15 روز يك‌بار در محل شوراي اسلامي شهر تهران تشكيل مي‌گردد و صورت جلسات كميسيون بايد در دفتر مخصوص ثبت و به امضاي اعضاي حاضر در هر جلسه برسد.

جلسات كميسيون با حضور دو سوم اعضا رسميت خواهد يافت. مصوبات كميسيون با رأي اكثريت اعضاي حاضر معتبر خواهد بود و پس از پيشنهاد به شورا و تصويب آن در صحن علني شورا قابل اجرا خواهد بود .

ارائه پيشنهاد جهت نامگذاري يا تغيير نام معابر و اماكن عمومي شهر تهران به كميسيون مربوط در شوراي اسلامي شهر تهران آزاد بوده و دبيرخانه كميسيون مزبور موظف به دريافت و ثبت كليه پيشنهادهاي رسيده و طرح آن در جلسات مربوط و اعلام  نتيجه به اشخاص حقيقي يا حقوقي پيشنهاد دهنده مي‌باشد.

هم‌چنين به منظور سهولت در انجام امور كارشناسي و تسريع در فرآيند نامگذاري و تغيير نام معابر، كميسيون مزبور موظف است نسبت به تشكيل كميته‌هاي كارشناسي و نامگذاري و تغيير نام معابر و اماكن عمومي در هر منطقه شهرداري تهران با حضور افراد ذيل اقدام نمايد:

 

الف ـ شهردار منطقه (رئيس كميته)   

 

ب ـ مدير روابط عمومي شهرداري منطقه (دبير كميته)

 

ج ـ يك نفر نماينده از انجمن‌هاي شوراياري محلات منطقه (در صورتي كه انجمن‌هاي شوراياري در آن منطقه تشكيل شده باشد) با معرفي ستاد اجرايي انجمن‌هاي شوراياري

 

د ـ يك نفر نماينده تام‌الاختيار بنياد شهيد انقلاب اسلامي تهران كه منطقه شهرداري در حوزه آن بنياد قرار دارد

 

هـ ـ امام جماعت يكي از مساجد منطقه با معرفي شوراي هماهنگي امور مساجد تهران

 

و ـ يك نفر كارشناس مطلع اموراجتماعي ـ فرهنگي آشنا به تاريخ و ادبيات به انتخاب و معرفي شهردار منطقه، با اولويت  اساتيد دانشگاه يا فرهنگياني كه در همان منطقه ساكن باشد.

 

ز ـ نماينده تام‌الاختيار فرماندهي ناحيه مقاومت بسيج كه منطقه شهرداري در حوزه آن فرمانداري قرار دارد.

كميته‌هاي مزبور زير نظر كميسيون نامگذاري فعاليت مي‌نمايند و مسئوليت كليه امور كارشناسي نامگذاري و تغيير نام معابر زير شانزده متر عرض و هشتصد متر طول را بر عهده خواهند داشت.