اعضای شورا

اعضای شورا
خانم معصومه آباد آقای دکتر حمزه شکیب
مشاهده سوابق
 
خانم  معصومه ابتکار آقای دکتر عباس شیبانی  
خانم پروین احمدی نژاد آقای مرتضی طلائی
آقای مهندس حسن بیادی آقای حبیب کاشانی
آقای مهندس مهدی چمران آقای احمد مسجد جامعی
آقای رسول خادم آقای دکتر محمد علی نجفی
آقای دکتر خسرو دانشجو
آقای علیرضا دبیر
 آقای هادی ساعی  
 نشانی : تهران -  ضلع جنوبی پارک شهر - خيابان بهشت - ساختمان شورای اسلامی شهر تهران


  تلفن : 55811110