شرح وظایف

شرح وظایف

- مرتفع ساختن کمبودها و نیازهای کتابخانه درحد امکان با توجه به شرایط موجود

- ایجاد محیطی آرام و مناسب با نیازهای مراجعه کنندگان
- گردآوری و حفظ مجموعه ای غنی از منابع اطلاعاتی علمی – تخصصی و مرجع در حوزه فعالیتهای شورای شهر و مدیریت شهری
- تقویت روحیه تحقیق و پژوهش درمراجعه کنندگان و کمک به کشف و پرورش خلاقیتها و استعدادها
- پیگیری وبه کارگیری شیوه های نوین کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری های پیشرفته اطلاعاتی در جهت استفاده بهینه از نیروی انسانی ، منابع ، امکانات ، به منظور اشاعه سریعتر اطلاعات ، افزایش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات