آشنایی باکتابخانه

تاریخجه

کتابخانه شورای اسلامی شهر تهران در سال 1394 و در اوخر دوره دوم شورای اسلامی شهر تهران به عنوان یکی از اداره های زیر مجموعه اداره کل روابط عمومی و بین الملل

 

شهر تهران بوده است .


در مهرماه سال 1387مدیریت این کتابخانه به خانم اسکندری منتقل شد و  روند نگهداری  به شیوه سابق ادامه یافت . در اردیبهشت 1392با انتقال خانم اسکندری به عنوان

 

مسئول ارتباطات مردمی ، کتابخانه به آقای محسن رضایی تحویل داده شد. در این دوره ضمن اداره کتابخانه به شیوه گذشته بررسی های لازم جهت تبدیل و ارتقاء کتابخانه

 

براساس نقاط ضعف و قوت و همچنین تهدیدها و فرصت ها ، برنامه 5ماهه ای تدوین شد تا پیش از ورود به سال 1393عملیاتی شود .


درسال 1393 مدیریت این کتابخانه به آقای مجید خوشمرام و بعد از آن به آقای سید مسعود هاشمی تحویل داده شد